PUBLIC BUILDING >   A Place We Stand Design Award 2015

VDO CLIP

A Place WE Stand Design Award 2015

เป็นโครงการประกวดออกแบบสถาปัตย์ ประเภทอาคารสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชน เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีตอบแทนสังคม พร้อมเรียนรู้หลักการนำวัสดุก่อสร้างไปใช้ในการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ โดย “ตราช้าง” จากเอสซีจี จะนำผลงานการออกแบบของทีมที่ชนะเลิศลงพื้นที่สร้างจริง และมอบให้กับชุมชนที่ยังขาดแคลน เพื่อเป็นรากฐานแก่ชุมชนในการพัฒนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1. โจทย์ในการออกแบบ

 1. เป็นอาคารสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน โดยมีพื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร
 2. ออกแบบอาคารในงบประมาณก่อสร้างมูลค่า 1,800,000บาท
 3. ให้เลือกใช้วัสดุก่อสร้างตราช้างเป็นหลัก (กรณีที่ตราช้างไม่มีวัสดุตามที่ต้องการ สามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนได้) โดยมีวัสดุที่บังคับให้ต้องมีในผลงานดังนี้
  1. ระบบพรีคาสท์คอนกรีต (Precast Concrete System)
  2. หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ตราช้าง รุ่นลอนคู่ สีหมากสุก
  3. ฝ้าสมาร์ทบอร์ดตราช้าง ดีไซน์ mix & match
 4. งานออกแบบต้องสอดคล้องกับแนวทางการดีไซน์หรือ Design Code ดังนี้
  • Iconic Design by ตราช้าง
   เน้นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตราช้าง ด้วยการใช้วัสดุตราช้างทั้งอาคาร และโทนสีแดง ขาว ดำ เทา เป็นหลัก ฟังก์ชั่นภายในเน้นความเรียบง่าย ขณะที่รูปลักษณ์ภายนอกมีดีไซน์แปลกใหม่ทันสมัย
  • Sustainable Living
   เน้นการออกแบบที่มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน สามารถดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก ให้ความสำคัญ กับการถ่ายเทลมและใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติเข้าตัวอาคาร ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะโปร่ง โล่ง ช่วยประหยัดพลังงาน รองรับการใช้งานในลักษณะสาธารณประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
  • Durable
   เน้นการออกแบบเพื่อความทนทาน แข็งแรง ให้ความสำคัญกับระบบโครงสร้างฐานราก และการเลือกวัสดุตราช้างทั้งอาคาร
  • Local Customization (Appropriate Architectural Design) มีการออกแบบให้เหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ ในแง่ลักษณะทางภูมิศาสตร์, สภาพภูมิอากาศ, ลักษณะการใช้งาน อาทิ พื้นที่รวบรวมความรู้, พื้นที่สำหรับการประชุม, หรือพื้นที่สำหรับการทดลองปฏิบัติการ, และลักษณะวิธีการใช้งาน อาทิ ความสะดวกในการใช้งานของผู้พิการ

2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

เป็นนิสิตและนักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาชีพออกแบบ ระดับมหาวิทยาลัย

3. รางวัลในการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับแพ็คเกจศึกษาดูงาน Hong Kong Business of Design Week (BODW) ณ ประเทศฮ่องกงตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พักและบัตรเข้าชมงานจำนวน 1 รางวัล พร้อมกับรางวัลเงินสด 50,000 บาทมูลค่ารวม 150,000 บาท
  • ผลงานที่ชนะจะถูกนำมาสร้างเป็นผลงานจริงเพื่อใช้งานสำหรับชุมชน โดยทาง SCG ตราช้างจะเป็นผู้สนับสนุนงานก่อสร้างทั้งหมด
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 20,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 10,000 บาท
  • ผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน จะได้รับเงินสนับสนุนการเดินทางและการจัดทำโมเดลผลงานละ 3,000 บาทรวมทั้งหมด 10 ผลงานเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
  • ผลงานและภาพผู้เข้ารอบจะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Wallpaper* ฉบับภาษาไทย

4. ระยะเวลาส่งผลงาน: วันนี้ –31 มีนาคม 2558

5. หลักเกณฑ์การตัดสินผลงาน

 1. ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามในการออกแบบอาคารสาธารณประโยชน์ [และเป็นไปตาม design code] 40%
 2. ใช้สอยตอบโจทย์ความต้องการชุมชนและสามารถใช้ได้จริง 40%
 3. การเลือกใช้วัสดุ/ ผลิตภัณฑ์ตราช้างที่เหมาะสม 10%
 4. ภาพรวมการนำเสนอ 10%

6. การพิจารณาตัดสิน

 1. วันที่ 2 เมษายน 2558 พิจารณาแบบที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดในแต่ละประเภทเพื่อเข้ารอบ10 ทีมสุดท้าย
 2. วันที่ 20 เมษายน2558 ตัดสินผู้เข้ารอบรองสุดท้าย โดยทั้ง10 ผลงานผู้ออกแบบต้องนำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดด้วยตัวเองพร้อมโมเดลประกอบการอธิบายในขนาด 1:75 เพื่อพิจารณาผู้ชนะเลิศ
 3. วันที่ 27 เมษายน 2558 ตัดสินและประกาศผู้ชนะเลิศ

7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ

รวีณ วงศาโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการ โทร: 085-665-9872
| Copyright © 2015, A PLACE WE STAND, All Rights Reserved. |