PUBLIC BUILDING >   ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน

โดย น.ส.เมธปิยา จิรแสงหิรัญ และน.ส.พิชญ์สินี สุวรรณธวัช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก“เรือนไทย” ที่เน้นออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน ง่ายต่อการทำความสะอาดและเหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย โดยอาคารนี้ได้นำเอาหลักการวางผังของเรือนไทยด้านการถ่ายเทอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายใน จากสว่างสู่มืด คล้ายกับการถ่ายพื้นที่ของเรือนไทยจากชาน มาสู่พาไลและตัวเรือน ในแง่ขนาดและสัดส่วนของห้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดพอเหมาะที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยได้สะดวก เพื่อให้พื้นที่ภายในสามารถใช้เป็นได้ทั้งห้องประชุม พื้นที่เรียนรู้ ทำกิจกรรม และบริเวณกึ่งภายนอกก็สามารถปรับให้เชื่อมกับภายในได้ ไม่มีซอกมุม ปัดกวาดและทำความสะอาดได้สะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการแบ่งการใช้สอยพื้นที่ออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนภายใน ส่วนกึ่งภายนอก และส่วนเก็บของ โดยเลือกใช้โครงสร้างเหล็กเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและได้ภาพรวมของอาคารที่ดูไม่ทึบหนัก และใช้วัสดุของตราช้างในส่วนต่างๆ ของอาคาร ประกอบด้วยหลังคา โครงสร้างหลังคา ระบบผนังและพื้น ฝ้า และแผงกันแดดไม้ตราช้าง สมาร์ทวูด

| Copyright © 2015, A PLACE WE STAND, All Rights Reserved. |