PUBLIC BUILDING >   ขยับหน่อยขยายได้

ขยับหน่อยขยายได้

โดย นายวศิน เหมชาติวิรุฬห์ และนายณัฐวัฒน์ คำรณฤทธิ์ศร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาคารนี้มีแนวคิดมาจาก“เรือนไทย”โดยรูปแบบของอาคารได้แฝงองค์ประกอบของเรือนไทยดั้งเดิม ไว้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น การนำชาน-ระเบียง ซึ่งเป็นลานอเนกประสงค์มาเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสองอาคารไว้ด้วยกัน การมีระบบฝาไหลที่ช่วยเปิดช่องอากาศให้ถ่ายเทสะดวกทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น การมีพื้นที่หลังคาภายในอาคารชั้น 2 เพื่อลดปริมาณแสงที่มากระทบตัวอาคารโดยตรงและการใช้ฝ้าเพดาน ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด รุ่นตกแต่ง มาทำฝ้าลดระดับเพื่อช่วยระบายความร้อนจากภายในสู่ภายนอก นอกจากนี้อาคารยังคำนึงถึงการใช้งานของชุมชนด้วยการติดตั้งไม้ระแนง ตราช้าง สมาร์ทวูด สำหรับขยายขอบเขตพื้นที่การใช้งานออกไป เพื่อให้สามารถแบ่งแยกสัดส่วนของพื้นที่ รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินภายในอาคารได้อีกด้วย

| Copyright © 2015, A PLACE WE STAND, All Rights Reserved. |