PUBLIC BUILDING >   Local Sustainable Living

Local Sustainable Living

โดย นายคุณากร หลั่งเพชร และนายณัฐดนัย บูชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“สะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก” แนวคิดในการสร้างงานสถาปัตยกรรมลอยน้ำที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนในท้องถิ่นอาคารนี้เกิดจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตในชุมชนที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบและมีอาชีพหลักเกี่ยวกับเกษตรกรรมโดยการออกแบบทั้งหมดจะอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของผู้ใช้งานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชน้ำ หรือทำประมง ดังนั้น อาคารจึงมีพื้นที่โถงส่วนกลางที่เปิดโล่ง เพื่อใช้ในการจัดการประชุม มีระบบโครงสร้างลอยน้ำด้วยระบบ Pontoon และในส่วนพื้นที่ทำงานเกษตรกรรมลอยน้ำ มีการสอดแทรกด้วยขวดน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมารวมกันอยู่ในตาข่ายเพื่อเป็นทุ่นลอยน้ำ นอกจากนี้ยังมีห้องเก็บเอกสารและห้องน้ำที่สกรีนด้วย Plane เพื่อให้พื้นที่ส่วนนั้นดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น สำหรับฟังก์ชั่นเสริมของอาคารนี้จะเป็นที่นั่งแนวยาวให้อ่านหนังสือ โดยสามารถหันหน้าได้ทั้งสองฝั่ง และหากถัดไปทางด้านหลังจะมีฟังก์ชั่นสะพานเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

| Copyright © 2015, A PLACE WE STAND, All Rights Reserved. |