PUBLIC BUILDING >   U Center

U Center

โดย นายจักรี พรมมานอก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดผังอาคารเป็นรูปแบบโอบล้อม เปรียบเหมือนการ “ระดมความคิดของคนในชุมชน” โดยตรงกลางของอาคารจะมีลานไว้สำหรับเชื่อมพื้นที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน คล้ายรูปแบบของบ้านเรือนไทยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายในกับพื้นที่ภายนอก ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง และปลอดภัย นอกจากนี้อาคารยังมีลักษณะเป็น Tropical เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยที่เน้นกันแดด กันฝนเป็นหลัก โดยใช้หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราช้าง สีหมากสุก ที่มีความทนทาน ในส่วนของโครงสร้างอาคารเป็นพรีคาสท์ คอนกรีต ซิสเต็ม พร้อมดีไซน์ลักษณะอาคารให้เป็นแบบพื้นถิ่น สามารถสร้างได้ในชุมชน และใช้หลักการของ Universal Design ทำให้ทั้งเด็ก คนชรา และคนพิการ ใช้งานอาคารได้อย่างสะดวก ตอบโจทย์การใช้งานของคนทุกเพศทุกวัย

| Copyright © 2015, A PLACE WE STAND, All Rights Reserved. |