PUBLIC BUILDING >   ชานเมือง

ชานเมือง

โดย นายปองพล ม่วงนิยม และนายปองภพ ม่วงนิยม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีแนวคิดในการดึงเอาลักษณะของบ้านเรือนไทย ที่ได้รับการออกแบบโดยภูมิปัญญาของช่างไทยโบราณ มาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน โดยเรือนไทยสมัยก่อนจะมีพื้นที่รับรองการใช้งานของคนภายในบ้าน คือ“ชาน”โดยอาคารนี้มีการนำพื้นที่ใช้สอยตรงกลางมาสร้างเป็นลานกิจกรรม เช่น พื้นที่สำหรับประชุม พื้นที่ทดลองและปฏิบัติการ พื้นที่นั่เล่นสำหรับคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการนำเอาลักษณะเด่นของเรือนไทยที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น และลักษณะนิสัยของคนไทย มาใช้ในการออกแบบ โดยได้คำนึงถึงแสงธรรมชาติ และการถ่ายเทอากาศภายในอาคารเป็นหลัก จึงออกแบบให้ใช้ไม้ตราช้าง สมาร์ทวูด มาทำเป็น “ฝาไหล” ที่สามารถเลื่อนเปิดได้ เพื่อให้แสงและลมเข้ามาในอาคาร และใช้นวัตกรรม พรีคาสท์ คอนกรีต ซิสเต็ม มาประยุกต์เป็น “ฝาปะกน” โดยออกแบบให้ช่องลูกฟักเป็นช่องแสงที่ปล่อยให้แสงลอดมาได้ ทำให้ประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

| Copyright © 2015, A PLACE WE STAND, All Rights Reserved. |