ลำปาง

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแป้นใต้

นครนายก

อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ

มหาสารคาม

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตอนมัน

ตาก

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแม่ระวาน

สตูล

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

นครศรีธรรมราช

อาคารคลินิกผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

ระนอง

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

สมุทรสาคร

อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านคลองซื่อ

สุรินทร์

อาคารเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2

อำนาจเจริญ

อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
| Copyright © 2015, A PLACE WE STAND, All Rights Reserved. |