การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ( Corporate Social Responsibility ) นับเป็นกระบวนการหนึ่งในการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งเป็นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของเครือซิเมนต์ไทย โดยที่ “ตราช้าง” แบรนด์ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างยึดมั่นในอุดมการณ์การด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นจุดขายที่ดี ดังจะเห็นได้จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตราช้างที่ได้รับฉลาก SCG Eco Value ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ SCG ซึ่งถือเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ออกฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ตราช้างสมาร์ทวูด แผ่นผนังและฝ้าตราช้างสมาร์ทบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ใช้เยื่อเซลลูโลส ปราศจากแอสเบสตอสในกระบวนการผลิต ช่วยลดการใช้ไม้จากธรรมชาติได้มากกว่า 90% หรือ ผลิตภัณฑ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น ฉนวนกันความร้อนตราช้าง Green 3 นอกจากจะช่วยประหยัดไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ถึง 47% แล้ว ยังใช้เศษแก้วในการผลิตทดแทนทราย จึงช่วยลดปริมาณขยะ ระบบหลังคาเย็นของตราช้างซีแพคโมเนีย ก็ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้ถึง 40%

นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตราช้าง ดังกล่าวแล้ว แบรนด์ตราช้าง ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจกรรมการจัดอบรมพัฒนาฝีมือช่าง การให้ทุนการศึกษาแก่ลูกนายช่าง ตลอดจนรายการแข่งขันเพื่อสร้างสาธารณูประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วยวัสดุก่อสร้างจากตราช้าง รวมถึงรายการอื่น ๆ ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาจัดสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมจากตราช้างในอนาคตอันใกล้นี้